މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

  

 

މި އޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ސޮފްޓްވެއަރ އަދި ލައިސެންސް ހޯދަން ބޭނުން ވެގެން 02 އެޕްރީލް 2019 ގައި ކުރި ނަންބަރު IUL)220-AS/1/2019/21) ފުރަތަމަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ ދެންނެވުނު ތަކެތި ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.    

  • SLA (Service Legal Agreement) for Microsoft support
  • Check Point License (For 02 Firewall)
  • Cisco ASA License (For 02 Firewall)
  • Cisco AnyConnect License
  • Cisco ESA License
  • Cisco 5506-X Firewall
  • MobaXterm Professional Edition

ވީމާ މި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  ތާރީޚު ދުވަސް ވަގުތު
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން 22 އެޕްރީލް 2019 ހޯމަ 15:00
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން 25 އެޕްރީލް 2019 ބުރާސްފަތި 15:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވެވައިޑަގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339513 , 3019611 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

12 ޝަޢުބާން 1440

 

17 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ