ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިމާމް (3)

                                                     

 

 

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު                               ނަންބަރު:GMIZL-HR/IUL/19/05

 

ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ ކ.ތިލަފުށި އަދި ގުޅީފަޅުގެ މިސްކިތްތަކުގައި މިރަމަޟާންމަހު ތަރާވީހް ކުރުމަށް 3 އިމާމުން ބޭނުންވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި މަޤާމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 22 އޭޕްރިލް 2019ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 15:00ގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ލިޔެކިއުންތައް މިކުންފުނީގެ ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް،

4 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ފެން ބިލްޑިންގ،

 އަމީނީ މަގު،

 މާލެ،

ދިވެހިރާއްޖެ

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3307513 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. ފެކްސް ނަންބަރަކީ 3307514 އެވެ.

 

17 އޭޕްރިލް 2019

 

17 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ