މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އިޢުލާނު

 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމް:

 J-215921

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 01

ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ގިންތި:

 އެމް. އެސް. 1

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

 ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / މާލެ / ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން / މައްޗަންގޮޅި އޮފީސް

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 -/5610

މުސާރަ:

 -/2000

ސަރވިސް އެލެވަންސް:

 • ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 2 ގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/700 ރުފިޔާ
 • ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

 1. ވަޒީފާއާބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އޮފީސްތަކުންނާއި މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަތަކާބެހޭގޮތުން ލިޔަންޖެހޭ ސިޓީ، ނޯޓް، ޖަވާބު ފަދަ ތަކެތި ލިޔެ ފޮނުވުން
 2. މުވައްޒަފުންގެ އުޅުމާއި އަޚްލާޤާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވެރިން އަންގަވާގޮތެއްގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުން
 3. ވަޒީފާ ދެއްވި،ބަދަލު،ވަކި އަދި އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުރުން.
 4. ޙާޟިރީއާއި ގުޅިގެން މުސާރައަށް ބޭނުންވާނެ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން
 5. މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި  ޙާޟިރީގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން
 6. އޮފީހުގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަޕްޑޭޓް ކުރުން
 7. ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި އެކަމާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ މީޓިންގ ތަކަށް ހާޟިރުވުން
 8. މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
 9. ސެކްޝަނުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް ހެދުން
 10. ސެކްޝަނުގައި މުވައްޒަފުން މަދުވާ ހާލަތުގައި ބަދަލުގައި މަސައްކަތް ކުރުން

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

 1. މަޤާމުގެ  މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން

 ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް:

 1. ހިއުމަން ރިސޯސް

 ތައުލީމީ ރޮނގުތައް:

 1. ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 2. ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް
 3. ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް
 4. ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 1. ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.malecity.gov.mv  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެ އަދި މި އިދާރާގެ މާފަންނު އޮފީހުންނާއި މައްޗަންގޮޅި އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ).
 2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 4. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 5. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛

    (ހ)  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ   ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން   ދޫކޮށްފައިވާ  ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛  ނުވަތަ ކޯސް   ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި   ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް   މޯލްޑިވްސް  ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

  (ށ) މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި   ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް   ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

   6. ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.

   7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ.

   8. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:

   (ހ) ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި، ޤައުމީ ނުވަތަ   ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ /   ޖަމާއަތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި   ވަޒީފާގެ  މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން   ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

   (ށ)  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ   ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި،   ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ  އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ   ވަޒީފާ   އަދާކުރިގޮތް   އަންގައިދޭ  ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

 • ހާސިލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން.
 • މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން
 • ޤާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއުކޮށްގެން.
 • އިގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ލިޔަންކިޔަން، އަދި ވާހަކަ ދައްކަން އެނގުމާއެކު ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ ފަރާތްތައް.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމް:

 J-226994

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 01

ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ގިންތި:

 ޖީ.އެސް-4

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

 އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / މާލެ / ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަން / މައްޗަންގޮޅި އޮފީސް

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 -/5020

މުސާރަ:

 -/1500

ސަރވިސް އެލެވަންސް:

 • ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 2 ގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/700 ރުފިޔާ
 • ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބިދެވޭނެ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

 1. މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރާ ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ސެޕް ސިސްޓަމް ޤަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދިއުން
 2. މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށް ޤަވައިދުން މުސާރަ މަސައްކަތްތައް ނިންމުން
 3. މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަނާ ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ކުރުން
 4. މުސާރައާ ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިއުންތައް، އޮޑިޓަށް ބޭނުން ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ފަސޭހައިން ފެންނާނެހެން ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 5. މުސާރައާއި ގުޅިގެން އަންނަ މައްސަލަތަކަށް ވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން ޖަވާބުދާރިވެ، މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން
 6. މުސާރައިގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ބާއްވާ އެންމެހާ މީޓިންތަކަށް ހާޟިރުވުން
 7. އޮފީހުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހުންނަ ހުސް މަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރަން ޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 8. ވަޒީފާ ދެއްވުމާއި، ބަދަލުކުރެއްވުމާއި، ވަކިކުރެއްވުމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ކުރުން

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

 1. 'ސާނަވީ' ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޚާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޚާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން އަދި މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.  

ނުވަތަ

  2. 'މަތީ ސާނަވީ' ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް ލިބިފާވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން 'ސެކަންޑަރީ       ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓްއިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

ނުވަތަ

  3. މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

 ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް:

 1. އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 ތައުލީމީ ރޮނގުތައް:

 1. ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 2. ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް
 3. ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 1. ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.malecity.gov.mv  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެ އަދި މި އިދާރާގެ މާފަންނު އޮފީހުންނާއި މައްޗަންގޮޅި އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ).
 2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 4. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 5. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛

    (ހ)  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ   ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން       ދޫކޮށްފައިވާ  ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛  ނުވަތަ ކޯސް   ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި   ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް   މޯލްޑިވްސް  ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

   (ށ) މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް   ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

   6. ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.

   7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ.

   8. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:

   (ހ) ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި، ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި   ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

   (ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި،   ވަޒީފާގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ   އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

 • ހާސިލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން.
 • މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން
 • ޤާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއުކޮށްގެން.
 • އިގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ލިޔަންކިޔަން، އަދި ވާހަކަ ދައްކަން އެނގުމާއެކު ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ ފަރާތްތައް.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމް:

J- 301548

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

01

ބޭނުންވާ އަދަދު:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ޖީ.އެސް-4

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ވިލިމާލެ / ވިލިމާލެ ސެކްޝަން / ވިލިމާލެ އޮފީސް

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

-/5020

މުސާރަ:

-/1500

ސަރވިސް އެލެވަންސް:

 • ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 2 ގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/700 ރުފިޔާ
 • ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

 1. އޮފީހުގެ އެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން. މިގޮތުން އެކި ކަންކަމުގައި އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ ސިޓީ، ފޯމް ފަދަ ތަކެތި ބަލައިގަނެ ކަމާއިބެހޭ ވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރުން. އަދި މައި އޮފީހަށް ފޮނުވަން ޖެހޭ ސިޓީއެއް ނަމަ ވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން މައި އޮފީހަށް ފޮނުވުން.
 2. އެކިކަންކަމާއި ގުޅިގެން ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން (އެހެން އޮފީސްތަކަށް) ފޮނުވަން ޖެހޭ ސިޓީ، މެމޯ ފަދަ ތަކެތި ވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން ލިޔެ ފޮނުވުން.
 3. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީގަޑި ފެށުމަށްފަހު އޮފީހުގެ މެއިލް އަދި ޖެމްސް ޗެކްކުރުން. އަދި މައުލޫމާތު ވެރިޔާ އަދި ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފާ ހިއްސާކުރުމަށް ލިޔުން ޕްރިންޓްކޮށް ޙަވާލުކުރުން.
 4. ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭކަމުގެ ލިޔުން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ސިޓީތައް ވެރިޔާ އަންގަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އެފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރުން.
 5. އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ދިމާވާ އެކި ކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި ޗިޓް ފޮނުވައިގެން ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޗިޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން.
 6. އޮފީހުގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ސާފުކުރާ މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރޭތޯ ބަލާ ޗެކްކުރުމަށް ތާވަލްހެދުމާއި އެކަން ޗެކްކުރުން.
 7. އަވަށުގައި ބާއްވާ އެކި ކަހަލަ އިވެންޓްތަކާއި ހަފްލާތަކަށް މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދައާއި މަގު/ހުސްބިން އަދި ބީޗް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާއި ވެރިއެއްގެ ލަފާގެ މަތިން ތައްޔާރުކޮށް ހުއްދަ ދޫކުރުން. އަދި ސުޕަވައިޒަރުންނަށް އެންގުމަށް ފޮތުގައި ލިޔެ ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 8. އިމާރާތްކުރުމަށް މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބަހައްޓާ ފަރާތްތައް ހުށަހަޅާ ސިޓީއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާއި ވެރިޔާގެ ލަފާއާއި އެއްގޮތަށް ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން. އަދި  މަޢުލޫމާތު ސުޕަވައިޒަރުންނާއި ހިއްސާ ކުރުން.
 9. ވައިޓަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ފޯމް އަދި ސިޓީ ޗެކްކުރުމާއި ބަލައިގަނެވޭ ތަކެތި އަދި ކޭޝިޔަރ ނަގާ ފައިސާއާއިއެކު ވައިޓަލްގެ މާލެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން.
 10. މަގު ކޮނުމާއި ބިއްގަނޑު ޖެހުމުގެ ހުއްދަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރުން. އަދި މައުލޫމާލު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި ސެކްޝަންގެ ސުޕަވައިޒަރުންނަށް އެންގުން.
 11. އިމާރާތްކުރުމަށް މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ބޯޑް ދޫކުރުމާއި ބޯޑު ބަލައިގަތުން. އަދި ބަންދުކުރެވޭ މަގުގެ މަޢުލޫމާތު ސުޕަވައިޒަރުންނާއި ހިއްސާ ކުރުން.
 12. ދުވަހުން ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޔައުމިއްޔާއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު ތައްޔާރުކުރުން އަދި މައި އޮފީހާއި ހިއްސާކުރުން.
 13. އަހަރީ ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނިންމުން އަދި ވެރިޔާއާއި ހިއްސާކޮށް މައި އޮފީހަށް ފޮނުވުން.
 14. ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާއެއްގޮތަށް އޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުން.

     މީގެ އިތުރުން އިދާރާގެ ނުވަތަ ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ސެކްޝަންގެ ވެރިމީހާ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ   އަންގަވާ   ކަންކަމުގައި ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ، އިދާރާގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

 1. 'ސާނަވީ' ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޚާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޚާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން އަދި މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ނުވަތަ

  2. 'މަތީ ސާނަވީ' ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް ލިބިފާވުމާއެކު، އޭގެ        އިތުރުން      'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން         ދަށްވެގެން 'ސީ'         ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

ނުވަތަ

   3. މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް:

   1. އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ތައުލީމީ ރޮނގުތައް:

 1. ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 2. ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް
 3. ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 1. ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.malecity.gov.mv  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެ އަދި މި އިދާރާގެ މާފަންނު އޮފީހުންނާއި މައްޗަންގޮޅި އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ).
 2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 4. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 5. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛

     (ހ)  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ   ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛  ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި   ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

    (ށ)  މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް   ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

   6. ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.

   7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ.

   8. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:

    (ހ) ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި، ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ /   ޖަމާއަތެއްގައި  ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން   ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

    (ށ)  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި،   ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ   އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

 • ހާސިލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން.
 • މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން
 • ޤާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއުކޮށްގެން.
 • އިގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ލިޔަންކިޔަން، އަދި ވާހަކަ ދައްކަން އެނގުމާއެކު ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ ފަރާތްތައް.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 25 އޭޕްރީލް 2019 ގެ 13:00 ގެ ކުރިން، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މާފަންނު އޮފީހަށެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ  ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:

މި މަޤާމްތަކަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިޙާނު  އޮންނާނީ، 29 އޭޕްރީލް 2019  އާއި 05 މެއި 2019 އާ ދެމެދު، މައްޗަންގޮޅީގައި ހުންނަ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގައެވެ.

އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

މި ވަޒީފާތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.  

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ (7989840، 3306727) އަށެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

         11 ޝަޢުބާން 1440

16 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ