މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާރްޓް-ޓައިމް ލެކްޗަރާރުން ބޭނުންވެއްޖެ (އދ. މާމިގިލި / މ. ދިއްގަރު)

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ފަރާތުން އދ. މާމިގިއްޔާއި މ. ދިއްގަރުގައި  ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 'ސެޓިފިކެޓް 3 އިން އެލެކްޓްރީޝަން' ކޯހުގައި މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކުން ކިޔަވައިދެއްވާނެ ޕާރޓައިމް ލެކްޗަރަރ އިން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 މަގާމުގެ ތަފްސީލް މިއިޢުލާނާއެކު ހީރާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

16 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ