ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގދ.ވާދޫ މިސްކިތްދޮށުގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ

                                                 ނަންބަރު:421/IUL/2019/10

 

އިޢުލާން

 

 ގދ.ވާދޫ "މިސްކިތްދޮށުގެ" ކިޔާގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ:

 

މިރަށު "މިސްކިތްދޮށުގެ" ކިޔާގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ވީނުވީތަނެއްނޭގި ގެއްލިގެން އެގޭގެ ވެރިފަރާތުންވަނީ މިކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ،ގދ.ވާދޫ މިސްކިތްދޮށުގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 22 އޭޕްރީލް 2019 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުންއެދެމެވެ.

10 ޝަޢުބާން 1440

15 އޭޕްރީލް  2019

                               

            

 

                                             މުޙައްމަދު ވަޙީދު

                                            ކައުންސިލްގެ ރައީސް

15 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ