މިލަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

 1-      މިސްކޫލުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ދޮރުފޮތި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް މިސްކޫލުން ކުރި އިއުލާން ނަންބަރު GS69/BUDGET/2019/001       އާއިގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ އެންމެފަރާތެއްކަމުގައިވާތީ، އެ ޢިއުލާން ބާތިލްކޮށް ،އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.

2-      ވިމާ މިސްކޫލުން މިމަސައްކަތަަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބީލަނފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ބިލަންހުށައެޅުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން އެދެމެވެ.

3-      މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 15 އޭޕްރިލް 2019 އިން 21 އޭޕްރިލް 2019  އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 4-      މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 21 އޭޕްރިލް 2019 އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 5-      މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 22 އޭޕްރިލް 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00ގައި މިލަންދޫ ސްކޫލް މީޓިން ރޫމްގައި އޮންނާނެއެވެ.

6-      - މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑްހުށަހެޅުމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 7-      މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް ފޮނުވާނަމަ، އަންދާސީ ހުށަހަޅާފަރާާތުގެ ސިޓީއާއި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ބަދަލުގައި އަންނަ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 8-      ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 25 އޭޕްރިލް 2019 ވާ  ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިލަންދޫ ސްކޫލް މީޓިން ރޫމްގައެވެ.

 

15 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ