މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

  

 މި އޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތަކެތި ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

  • i5 PC system with genuine windows 10 OEM and monitor
  • Network Printers
  • CCTV
  • Uninterruptible Power Supply
  • Asus P2430U Battery 2600mAh 

ވީމާ މި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  ތާރީޚު ދުވަސް ވަގުތު
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން 17 އެޕްރީލް 2019 ބުދަ 15:00
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން 21 އެޕްރީލް 2019 އާދީއްތަ 15:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވެވައިޑަގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339-513, 3019-611 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

09 ޝަޢުބާން 1440

14 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ