މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވީރު ޓަގު ބޯޓުގެ މެއިން އިންޖީންގެ ޑުއަލް ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

    މި ކުންފުނީގެ ވީރު ޓަގު ބޯޓުގެ މެއިން އިންޖީންގެ ޑުއަލް ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

    ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން

     އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

16 އެޕްރީލް 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00

 23 އެޕްރީލް 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00

   މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ