މަސައްކަތް
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 އޭޕްރިލް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1646
ސުންގަޑި: 21 އޭޕްރިލް 2019 0010
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ. މާމެންދޫ '' ސެލްފް ސާރވިސް އޭ.ޓީ.އެމް ބޫތު'' އިމާރާތް ކުރުމާ ބެހޭ

2019-04-04