މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)425-A2/1/2019/19
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 އޭޕްރިލް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1645
ސުންގަޑި: 10 އޭޕްރިލް 2019 0000
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ހެދުމަށް ކުރިން ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް، އަލުން އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

          މިއިދާރާއިންދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް، މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރުން

          މިއިދާރާއިންދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް، މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރުމަށް ކުރި ނަންބަރު: IUL)425-A2/1/2019/16)ވ(21 މާރޗް 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފަރުމާ ކުރުމަށް ބޭނުންވި ވެބްސައިޓުގެ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން ވެބްސައިޓު ފަރުމާ ކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

11 އެޕްރީލް 2019

13:30

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ މައްޗަންގޯޅި އޮފީސް

އަގު ހުށަހެޅުން

18 އެޕްރީލް 2019

13:30

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ މައްޗަންގޯޅި އޮފީސް

 

                  28 ރަޖަބު 1440

2019-04-04