ނީލަން
ނަންބަރު: J-2019/53
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 އޭޕްރިލް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0916
ސުންގަޑި: 03 އޭޕްރިލް 2019 1300
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައުތަކެތި ނީލަންކިޔުން

އިޢުލާން

                          މިކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހިންގަމުން ގެންދާ ހުޅުމާލެ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި ހަލާކުވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ  ބައު ސާމާނުތަކެއް ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުން ވެއެވެ.

                          މި ތަކެތީގެ ނީލަން ފެށޭ އަގަކީ 7,000.00 (ހަތްހާސް) ރުފިޔާ އެވެ. މި ތަކެތީގެ ނީލަމަށް އިތުރު ކުރެވޭނީ މަދުވެގެން 1,000.00 (އެއްހާސް ރުފިޔާ/-) ރުފިޔާ އެވެ.

                          ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2019 އެޕްރީލް  02 ވާ އަންގާރަަ ދުވަހުގެ 11:00 އާއި 12:00 އާ ދެމެދު ހުޅުމާލެ އިންޖީނުގެއަށް ވަޑައިގެން މިތަކެތި ބެއްލެވުމަށް ފަހު ހުށަހަޅުއްވާ އެންމެ މަތީއަގު އަދި އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީއަކާ އެކު ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދު ކުރެއްވުމަށް ފަހުު 2019 އެޕްރީލް 03 ވާ ބުދަަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިކުންފުންޏަށް ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މި ތަކެތީގެ ނީލަން ނިމޭތާ 02 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތުން، ފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ފަހު ތަކެތި ގެންދަވަން ވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގައި ތަކެތި ނުގެންދަވައިފި ނަމަ ނީލަން ބާޠިލްކޮށް އެ ތަކެތި އަލުން ނީލަމަށް ލެވޭނެ ކަމަށާއި، ދެވަނަ ފަހަރަށް ކިޔާ ނީލަމުގައި، ނީލަމުން ތަކެތި ނެންގެވުމަށް ފަހު ނުގެންދެވި ފަރާތަށް ބައިވެރި ނުވެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.މި ތަކެތި ބައްލަވާލައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ފޯން 7793503 އާ ގުޅުއްވުން  އެދެމެވެ.

2019-04-01