މަސައްކަތް
ނަންބަރު: 12/2019/(IUL)P2C
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 މާރިޗު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1359
ސުންގަޑި: 07 އޭޕްރިލް 2019 1345
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދޮރުފޮތި ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން (ގއ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓު)

ނަންބަރު: 12/2019/(IUL)P2C

އިޢުލާން

 

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

 

ގއ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ ދޮރުފޮތި ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރެވުނު މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 08/2019/(IUL)P2C އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢޫލޫމާތު ސާފްކުރި ފަރާތްތައް މަދުކަމަށް ފެންނާތީ މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.  

 

ވީމާ، އަމިއްލަތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 28 މާރޗު 2019 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:45 އަށް ގއ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 07 އޭޕްރީލް 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:45 އަށް ގއ.ނިލަނދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނަވޭނެ ވާހަކަދެންނެވީމެވެ.

2019-03-21