މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)425-A2/1/2019/16
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 މާރިޗު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1359
ސުންގަޑި: 27 މާރިޗު 2019 0000
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އިދާރާއަށް ވެބްސައިޓެއް ހެދުމަށް

                މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުންދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ވެބްސައިޓެއް ހެދުމަށް

               މިކައުންސިލުންދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ވެބްސައިޓެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

               ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަގުހުށަހެޅުއްވުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މައްޗަންގޯޅި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

28 މާރޗް 2019

13:30

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/މައްޗަންގޯޅި އޮފީސް

އަގު ހުށަހެޅުން

04 އޭޕްރީލް 2019

13:30

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/މައްޗަންގޯޅި އޮފީސް

               މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 

                     14 ރަޖަބު  1440

2019-03-21