ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)364-B/364/2019/14
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 މާރިޗު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:04
ސުންގަޑި: 04 އޭޕްރިލް 2019 13:00
މުލަކަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން ނަގަންޖެހޭ ރުއްގަސް ނެގުން.

މ. މުލަކުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން ނަގަންޖެހޭ 819 ރުއް ނަގާ ރަށުން ގެންދާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ބިޑު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި މިއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މެއިލް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ގަޑި

ދުވަސް

މަޢުލޫމާތު ފޯމް ދޫކުރުން

24 މާރިޗް 2019 އިން                28  މާރިޗް 2019 އަށް

8:00 އިން  14:00 އަށް

 

ބިޑް ހުށަހެޅުން

04 އޭޕްރީލް 2019

13:00

ބުރާސްފަތި

21 މާރިޗު 2019