މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)88-PHR/88/2014/11
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 29 ޖަނަވަރީ 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:59
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ކެންސަލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އެންގުން

ކ. ފަރުކޮޅުފުށި ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުޅުވާލި ބީލަމުގެ މަސައްކަތް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓިފައިވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން 23 ޖަނަވަރީ 2014ވީ ދުވަހު ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރު  IUL)88-PHR/88/2014/8) އަށް ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ކ. ފަރުކޮޅުފުށި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މިއަދުން ފެށިގެން ބީލަން ކެންސަލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

28 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1435

29 ޖަނަވަރީ 2014