ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)347/347/2019/23
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 މާރިޗު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1058
ސުންގަޑި: 20 މާރިޗު 2019 0000
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން މިސްކިތްތަކުގައި ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހުން ހޯދުން.

ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމެންޓްގެ ދަށުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިރަށު ދެ މިސްކިތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ، އިމާމުންނާއި މުދިމުން އަދި މަސައްކަތު މީހުން ހޯދުމަށްކުރި މި އިދާރައިގެ ނަންބަރު: (IUL)347/347/2018/89 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މީހުން ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ، މިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލަމެވެ.  

 

  • ·      މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ޚާލަތްތައް.

-         މިސްކިތުގެ އިމާމުންނާއި މުދިމުން އަދި މަސައްކަތު މީހުން އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ މިސްކިތަށް ޙާޟިރުނުވާ ދުވަސްތަކުގަ އެވެ.

  • ·      އުޖޫރު:

-          އިމާމުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާނަމަ (ޖީ.އެސް 3 ގެ ރޭންކް) ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތަކަށް 61/- ރުފިޔާ.

-          އިމާމުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާނަމަ (ޖީ.އެސް 1 ގެ ރޭންކް) ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތަކަށް 53/- ރުފިޔާ.

-          މަސައްކަތު މީހުންނަށް، (އެސް.އެސް 1 ގެ ރޭންކް) މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް 45/- ރުފިޔާ.

މިއި ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމެންޓްގެ ދަށުން ނެގޭބަޔަކަށްވާތީ، އުޖޫރަދެވޭނީ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ބަންދުދުވަހުގެ ފައިސާ އާއި އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 

  • ·      ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް.

-         މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައި. ޑީ. ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ސާފު ކޮޕީއެއް.

-         މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްގެ އެންމެ މަތީފާހުގެ ކޮޕީ.

  ވީމާ، މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2019 މާރިޗް 20 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

2019-03-13