މަސައްކަތް
ނަންބަރު: 198-F/2019/28
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 މާރިޗު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1423
ސުންގަޑި: 11 މާރިޗު 2019 1330
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ސާވަރ ރޫމަށް ބައެއް އިތުރުކޮށް ޕާޓިޝަންޖަހައި ބައެއް މާރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ސާވަރ ރޫމަށް ބައެއް އިތުރުކޮށް ޕާޓިޝަންޖަހައި ބައެއް މާރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މި މަސައްކަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބް ސައިޓުގެ ނޯޓިސްބޯޑު ބައިން ލިބެންހުންނާނެއެވެ. މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަން އޮންނާނީ 06 މާރޗް 2019 ވަނަ ދުވަހު 14:30 ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެއެވެ.

ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ތާރީޚް: 11 މާރޗް 2019

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ގަޑި: 13:30

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަން: ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

25 ޖުމާދުލްއާޚިރާ 1440

2019-03-02