މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)HUR/1/2019/25
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 މާރިޗު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1328
ސުންގަޑި: 06 މާރިޗު 2019 1100
ހުރަވީ ސްކޫލް، ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނަ އަހަރު ހުރަވީ ސްކޫލުގެ ކެންޓީން ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

 

2019 ވަނަ އަހަރު މި ސްކޫލްގެ ކެންޓީން ހިންގައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުން ވެއެވެ.

ވީމާ ، ކެންޓީން ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފް ކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

06 މާރޗް 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހު 11:00 އަށް

12 މާރޗް 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 11:00 އަށް

 

 

 

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތް ތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވެލައްވާނަމަ ރަސްމީ ގަޑީގައި މި ސްކޫލްގެ ނަންބަރު 3350711 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

2 މާރޗް 2019

 

 

2019-03-02