ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: GS71-D/IUL/2019/09
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 10 ފެބުރުވަރީ 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 20:47
ސުންގަޑި: 28 ފެބުރުވަރީ 2019 13:00
މަގޫދޫ ސްކޫލް/ ފ. މަގޫދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލްގެ ކުރީގެ އޮފީހުން ބައެއެް ސްޓާފްރޫމަށް އިތުރުކޮށް ދެން އޮތް ބައި ހެލްތު ރޫމަކާއި ޕްރޭޔަރ ރޫމަކަށް ބަދަލުކުރުން

 

 

ފ. މަގޫދޫ ސްކޫލް

 

 

     މާލެ،

 

   ދިވެހިރާއްޖެ.

 

                                         އިޢުލާން ނަންބަރ:GS71-D/IUL/2019/09  

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

  1. މިސްކޫލްގެ ކުރީގެ އޮފީހުން ބައެއް ސްޓާފްރޫމަށް އިތުރުކޮށް، ދެންއޮތް ބައި ހެލްތްރޫމަކާއި ޕްރޭޔަރ ރޫމަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  1. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 10 ފެބްރުއަރީ 2019 އިން  18 ފެބްރުވަރީ 2019 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  1. މި ބީލަމާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019 ފެބްރުވަރީ 19 ވާ ބުދަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  1. މި ބީލަމާ ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 2019 ފެބްރުވަރީ 20 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ފ.މަގޫދޫ ސްކޫލްގެ އޮފީހުގައެވެ.

 

  1. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ފެބްރުވަރީ 28 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ފ.މަގޫދޫ ސްކޫލް އޮފީހުގައެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  1. ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އިދާރީ ސެކްޝަން

ފ.މަގޫދޫ ސްކޫލް

ސޯސަންމަގު، މަގޫދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 7952912

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

05 ޖުމާދުލް އާޚިރު 1440

10 ފެބްރުވަރީ 2019

10 ފެބުރުވަރީ 2019