މަސައްކަތް
ނަންބަރު: KS-B/2019/01
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ޖަނަވަރީ 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1243
ސުންގަޑި: 15 ޖަނަވަރީ 2019 1400
ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފާހާނާތަކުގެ ސީލިންގް މަރާމާތުކުރުން

 

އިޢުލާން     

މިސްކޫލްގެ ފާހާނާތަކުގެ ސީލިންގް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މި މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮއްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 15 ޖެނުއަރީ 2019 ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢްލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 21 ޖެނުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                    06 ޖުމާދުލްއޫލާ       1440 ހ        

                    12 ޖެނުއަރީ         2019 މ

2019-01-12