ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ޖަނަވަރީ 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1720
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި، ބޯހިޔާވަހިކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިގެން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރަތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭގޮތް

ފޯމު ނަންބަރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި، ބޯހިޔާވަހިކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިގެން ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރަތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭގޮތް  
އެސެސްމަންޓް މާރކްސް ފޯމަށް ލިބުނު މާރކްސް އެންމެ މަތިން ލިބޭ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ތަފުސީލު  
        ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު 1
    7 7 ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ސަބަބުން އުމުރާ އެއްވަރަށް ކުރަންޖެހޭ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ އެންމެ އަސާސީ ކަންކަން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުކުރެވުން 1.1
ނޯޓް: 2 ނުވަތަ 3 ގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްބައެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް   
އާއިލާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ 2
    43 3 އާއިލާ ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ 2.1
    3 18އަހަރުން ދަށުގެ 1 ކުއްޖެއް ހުރިނަމަ 2.2
    5  18އަހަރުން ދަށުގެ 2 ކުދިން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ހުރިނަމަ 2.3
    5  18އަހަރުން މަތީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި 1 ފަރާތް ހުރިނަމަ 2.4
    7  18އަހަރުން މަތީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި 2 ފަރާތް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތް ހުރިނަމަ 2.5
    7  18އަހަރުން ދަށުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި 1 ފަރާތް ހުރިނަމަ 2.6
    10  18އަހަރުން ދަށުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި 2 ފަރާތް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތް ހުރިނަމަ 2.7
    3 ލިބޭ އާމްދަނީއިން ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ ބޮލަކަށް 1000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށުން ޖެހޭނަމަ 2.8
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެއް ބަލަހައްޓާނަމަ 3
    43 3  18އަހަރުން ދަށުގެ 1 ކުއްޖެއް ހުރިނަމަ 3.1
    5  18އަހަރުން ދަށުގެ 2 ކުދިން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ހުރިނަމަ 3.2
    5  18އަހަރުން މަތީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި 1 ފަރާތް ހުރިނަމަ 3.3
    7  18އަހަރުން މަތީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި 2 ފަރާތް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތް ހުރިނަމަ 3.4
    7  18އަހަރުން ދަށުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި 1 ފަރާތް ހުރިނަމަ 3.5
    10  18އަހަރުން ދަށުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި 2 ފަރާތް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތް ހުރިނަމަ 3.6
    2 1.1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދަރަޖަ މަތީ 1 ކުއްޖަކު ހުރިނަމަ 3.7
    4 1.1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ހާލަތު ބޮޑު 2 ކުދިން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ހުރިނަމަ 3.8
ގޯތި ގެދޮރުގެ ބައި  (މިބައިން ޝަރުތު ފުރިހަމަ ވާނަމަ ޖުމްލަ 35 ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުގެ މަތިން ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނެ)  4
    35 10 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތަށް މާލޭއިން، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ  600 އަކަ ފޫޓް ހަމަވާ  ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް/ފްލެޓެއް ލިބިފައިނުވުން 4.1
    10 މައިންބަފައިންނަށް މާލެ ، ހުޅުމާޅެ ނުވަތަ ވިލިމާލެއިން 600 އަކަ ފޫޓް ހަމަވާ ފްލެޓަކުން/ގޯއްޗަކުން 600 އަކަ ފޫޓް ހަމަވާ ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ބައެއް ލިބިފައިނުވުން 4.2
    15 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ކުއްޖާގެ/ކުދިންގެ މައިންބަފައިން ނޫން ފަރާތެއް ބަލަހައްޓާނަމަ އެފަރާތަކަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ނުވަތަ ހުޅޫމާލެއިން ގޯއްޗަކުން/ފްލެޓަކުން 600 އަކަފޫޓް ހަމަވާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް ލިބިފައިނުވުން 4.3
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތައް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙާއްޞަ ޚިދުމަތްތައް ލިބިދިނުން 5
    5 0 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތައް ގަވާއިދުން ލިބިދޭންޖެހޭ ޞިއްޙީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޚާއްޞަ ޚިދުމަތްތައް މިހާރު ދިރިއުޅޭ ރަށުން ލިބޭ ނަމަ 5.1
3 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތައް ގަވާއިދުން ލިބިދޭންޖެހޭ ޞިއްޙީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޚާއްޞަ ޚިދުމަތްތައް މިހާރު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުން ލިބޭ ނަމަ 5.2
5 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތައް ގަވާއިދުން ލިބިދޭންޖެހޭ ޞިއްޙީ ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ޚާއްޞަ ޚިދުމަތްތައް ލިބެނީ ހަމައެކަނި މާލެއިން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ނަމަ 5.3
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތުގެ ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެއް ބަލަހައްޓާ މީހާގެ އާމްދަނީން ޒަރޫރީ ބޭނުން  6
    5 0 ފުއްދޭ 6.1
5 ނުފުއްދޭ  
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތް ބަލަހައްޓާތާ ވީ މުއްދަތު ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅޭތާ ވީ މުއްދަތު 7
    5 3 10-0 އަހަރު 7.1
5 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ  
    100   ޖުމުލަ  
2014-01-16