ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)438-ENV/438/2018/322
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 ޑިސެންބަރު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1456
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/93 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާއިން މި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން 30 ޑިސެންބަރު 2018ން ފެށިގެން 3 ސަރަޙައްދެއް ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/93 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާއިން މި މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން 30 ޑިސެންބަރު 2018ން ފެށިގެން ތިރީގައިވާ ސަރަހައްދުތަކަކީ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. އަދި އިސްވެ ދެންނެވި ސަރަހައްދުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ ގަވާއިދު ނަންބަރު 2018/R-78 (ޤުދްރަތީ ނުވަތަ ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ތަންތަނާބެހޭ ގަވާއިދު) ގައިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މިސަރަހައްދުތަކާބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވ

2018-12-30