ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)328-RM/328/2018/80
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 ޑިސެންބަރު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1256
ސުންގަޑި: 03 ޖަނަވަރީ 2019 1400
ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހުށަހެޅުން

   ނަމްބަރު: IUL)328-RM/328/2018/80)                       

އިޢްލާން

 

ޅ. ކުރެންދޫ "ކަށިމާގެ" ކިޔާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހުށަހެޅުން

 

          ޅ. ކުރެންދޫ، ކަށިމާގެ، އަލްމަރްޙޫމް އިބުރާހީމް ޢަލީގެ ނަމުގައި، ޅ. ކުރެންދޫ، "ކަށިމާގެ" ކިޔާ ގޯއްޗަށް، 01 ނޮވެމްބަރ 1977ގައި ދޫކޮށްފައިވާ ނަމްބަރު: 99 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

 

          ވީމާ، އެރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢްލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ، 03 ޖަނަވަރީ 2019ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ކުރީން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

          މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢްލާންކުރީމެވެ. 

2018-12-24