ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (IUL)141-YD/141/2018/303
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 ޑިސެންބަރު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1503
ސުންގަޑި: 27 ޑިސެންބަރު 2018 1400
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖިމް އިންސްޓްރަކްޓަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 

މަޤާމުގެ ނަން:  ޖިމް އިންސްޓްރަކްޓަރ ( ކޮންޓްރެކްޓް)

މުސާރަ:  4000.00ރުފިޔާ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:  މާލޭ ޒުވާނުންގެމަރުކަޒު / މާލެ

ބޭނުންވާ އަދަދު: 1

މުއްދަތު: 01 ޖަނަވަރީ 2019ން 31 ޑިސެންބަރު 2019ށް (އެއްއަހަރު ދުވަސް)

 މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑި: ހެދުނު 5.30ން ހެދުނު 9.30ށް ( 4 ގަޑިއިރު)

ޝަރުތު: ޖިމް އިންސްޓްރަކްޓަރ ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތުން ނުވަތަ މަދުވެގެން  6 މަސް ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

މަޤާމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު:

-          ޖިމް ކްލާސްތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް ޕްރޮގްރާމް  ހިންގުން

-          ކްލާހުގެ ޙާޟިރީތައް ބެލެހެއްޓުން

-          ކްލާސްތައް ނަގައިދިނުން.

 

 

ނޯޓް:  މަގާމުތަކުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތުމާއެކު 6 މަސް ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތް ތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

  • ވަޒީފާ އަށް އެދޭފަރާތުގެ ކަމާގުޅޭ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް
  • ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
  • ސުންގަޑި: 27 ޑިސެންބަރު 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު(  އެމް. ސީ، އެސް. އީ ) ބިލްޑިންގަށް ސިޓީ އާއެކު ލިއެކިޔުންތައް ހުށައެޅުންވުން އެދެމެވެ.

 

  • އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3323860، 3313912، 3329335

 

                     12 ރަބީޢުލްއާޚިރު  1440                                    

2018-12-20