ދެންނެވުން
ނަންބަރު: (IUL) 141-COS/141/2018/ 302
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 ޑިސެންބަރު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1404
ސުންގަޑި: 23 ޑިސެންބަރު 2018 1400
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޗެސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް

އިޢުލާން

 

     މޯލްޑިވްސް ޗެސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމު ޢިއުލާން ކުރަމެވެ.

މިލިސްޓަކީ މޯލްޑިވްސް ޗެސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ ވޭތުވެތިޔަ 4 އަހަރު މަދުވެގެން 2 އަހަރު ކުޅެފައިވާ މެންބަރުންގެ ލިސްޓް" މިއެވެ.

މިލިސްޓުގައިމިވާ ފަރާތްތައް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ މޯލްޑިވްސް ޗެސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 31 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

     މިލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް 18 ޑިސެންބަރު 2018 އިން 23 ޑިސެންބަރު 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އާއި ހަމައަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހަޅަނީ މޯލްޑިވްސް ޗެސް އެސޯސިއޭޝަނަށެވެ. އަދި އެއެސޯސިއޭޝަނުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް އީމެޢިލް ކުރެވުން އެދެމެވެ.

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ ލިސްޓު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

no

Name

ID card

Age years

S/J

2014

2015

2016

2017

2014 - 2017

2015-2017 >= 2 games

1

ABDUL RAHMAN ALI

A124328

1969

senior

1

1

1

1

1

1

2

AHMED ASHRAF

A068204

1976

senior

1

1

0

1

1

1

3

AHMED FUAD

A000700

1975

senior

1

1

0

0

1

0

4

AHMED NAEEM

A151812

1989

senior

0

1

1

0

1

1

5

AMINATH FAIHA JALEEL

A335500

1997

senior

1

1

0

0

1

0

6

HASSAN SAMIR

A041606

1959

senior

1

1

1

0

1

1

7

HUSSAIN ALI

A035324

1964

senior

1

1

0

0

1

0

8

HUSSAIN NIMAL

A009628

1976

senior

1

1

1

1

1

1

9

IBRAHIM ABDULLA

A023461

1973

senior

1

1

1

1

1

1

10

IBRAHIM FIRAQ

A104594

1981

senior

1

1

0

0

1

0

11

IBRAHIM MUJAH

A010992

1975

senior

1

1

0

0

1

0

12

ISMAIL FATHI

A051560

1972

senior

1

1

0

0

1

0

13

ISMAIL ZAIN MOHAMED

A357977

1998

senior

1

1

0

0

1

0

14

Mohamed Aboobakur

A063893

1978

senior

0

0

1

1

1

1

15

Nabeel Abdul Muhsin

A331880

1999

senior

0

0

1

1

1

1

16

NIHAYA AHMED

A337958

1999

senior

1

1

0

1

1

1

17

Noor Farooq

A288727

1995

senior

0

0

1

1

1

1

18

NUSRA ABDUL RAHMAN

A096723

1988

senior

1

1

0

0

1

0

19

SHAHUDHA MOHAMED

A204937

1998

senior

1

1

1

1

1

1

20

ZAURA ABDULLA

A249938

1996

senior

1

1

1

1

1

1

21

Adnan Ali

A042753

1967

senior

0

0

1

1

1

1

22

HASSAN NASIH

A093410

1985

senior

0

1

1

1

1

1

23

HUSSAIN SHIYAN

A058444

1975

senior

0

1

1

0

1

1

24

HUSSAIN VISHAU MOHAMED

A067377

1984

senior

0

1

1

0

1

1

25

MOHAMED HAMEED

A064089

1967

senior

0

1

1

0

1

1

26

Muhammed Shuaau

A258214

1900

senior

0

1

0

1

1

1

27

Moosa Rasheed

A055046

 

senior

1

1

1

 

1

1

28

Mohamed Shamrooh

A114660

1988

senior

2

1

 

1

1

1

 

                      11 ރަބީއުލްއާހިރު   1440

2018-12-18