މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GMIZL/PROC-TA/2018/022
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ސެޕްޓެންބަރު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1447
ސުންގަޑި: 13 ސެޕްޓެންބަރު 2018 0000
ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިލަފުށީގައި ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެގެން ކުރި އިއުލާން ބާޠިލް ކުރުން

 

އިޢުލާން

ނަމްބަރު: GMIZL/PROC-TA/2018/022

 

ކ. ތިލަފުށީގައި ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްގެ ޚިދުމަތް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަމްބަރު  (TCL/PROC-TA/2018/015) ބާޠިލްކުރެވުނު ވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ. އަދި މި ކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

03 މުޙައްރަމް 1440

 

ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލި               Fen Building/ 4th floor

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                 Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives

ފޯން: 3307513،3307515 ފެކްސް: 3307514          Tel: 3307513, 3307515 Fax: 3307514

2018-09-13