ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)MUH-01/1/2018/39
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 03 ސެޕްޓެންބަރު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:34
ސުންގަޑި: 13 ސެޕްޓެންބަރު 2018 12:00
މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އިޢުލާނު

މަޤާމް:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-247487

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01 ( އެކެއް )

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

ޖީ.އެސް 4

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް / މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މުސާރަ:

-/5020 ރ

ސަރވިސް އެލެވަންސް:

-/1500 ރ

ކޯ އެލަވަންސް -2 :  

-/700 ރ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

1. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.

2. ދިވެހިރާއްޖެގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫންގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.

3- ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.

 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

 1. ސްކޫލުން ހަމަޖައްސާ ޑިއުޓީތާވަލްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސްކޫލް ހުޅުވާލެއްޕުން.
 2. މުވައްޒަފުނާ ގުޅުން ހުރި އެކި ރަޖިސްޓްރީތައް ބެލެހެއްޓުން.

2.1 ސްކޫލުން ވަޒީފާ ދެއްވާ، ވަކިވާ، ޓްރާސްފަރވާ ނުތަވަ މަޤާމް އަދި ރޭންކަށް ބަދަލު އަންނަ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ސްކޫލް މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީ (މާސްޓަރ ރަޖިސްޓްރީ)އަށް  އަޕްޑޭޓް ކުރުން.

2.2 ސްކޫލުން ވަޒީފާ ދެއްވާ ނުވަތަ ސްކޫލަށް ޓްރާސްފަރވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ވަގުތީ ރަޖިސްޓްރީ އަށް އިތުރުކޮށް، ވަކިވާ ނުވަތަ ސްކޫލުން ޓްރާސްފަރވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު އުނިކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމަށާއި ރޭންކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އަޕްޑޭޓް ކުރުން.

2.3 ސްކޫލުގެ މަޤާމުތަކަށް އަންނަ އުނިއިތުރުތައް ސްކޫލް މަޤާމްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ އަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

2.4 މަޤާމަށް އަންނަ އުނިއިތުރާއި ވަޒީފާދެއްވާ އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ، މުވައްޒިފުންގެ ސްޓޭޓަސް އެސް.އޭ.ޕީ ސިސްޓަމަށް އަޕްލޯޑްކުރުން.

2.5 ސްކޫލްގެ ގޫގަލް ޑްރައިވްގެ ސްޓާފް އިންފޯ ޝީޓް ދުވަހުން ދުވަހަށް އަފްޑޭޓް ކުރުން.

 1. ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓް (ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް، އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ، އީއޭ އޮރިޖިނަލް، ވޯކްޕަރމިޓް ކޮޕީ، ވަޒީފާ ބަޔާން، ވަޒީފާދެއްވިކަމުގެ ލިޔުން/ޗިޓް، އަދި މިނޫންވެސް އެމުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް) މުވައްޒަފުގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްގައި ފައިލްކުރުމާއި ސްކޭންކޮށް ސަރވަރގައި ސޮފްޓް ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 2. އެކަޑަމިކް އަދި އިދާރީ މުވައްޒިފުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައްކުރުން.

4.1 ސްކޫލުގެ މަޤާމެއް ހުސްވެއްޖެ ހިދެއްގައި މިމަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ހުއްދަހޯދުން.

4.2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ހުއްދަ ލިބުމުން ވެރިއެއްގެ ލަފާގެ މަތިން މަޤާމް އިޢުލާން ކުރުން.

4.3 މަޤާމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ހުށައެޅުމުން ސިވިލްސަރވިސް ގަވާއިދުގައި ކަޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޑޮކިއުމަންޓްސް ހުށައަޅާފައިވޭތޯ ބަލާ ޗެކްކޮށް ފޯމް ބަލާގަތުން

4.4 ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށްޓާކައި އިންޓަވިއުއަށް ކިޔުން.

4.5 ވެރިއެއްގެ ލަފާގެ މަތިން އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަރވިއުގަޑި އިންފޯމް ކޮށް، އިންޓަރވިއު ފޯމް އަދި އިންޓަވިއު ބޭއްވޭ ތަން ތައްޔަރުކުން.

4.6 އިންޓަރވިއުން ހޮވޭ ފަރާތަށް މަޤާމަށް ހޮވުނުކަމުގެ ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް ހަވާލުކުރުން.

4.7 އިންޓަރވިއުން ނުހޮވޭފަރާތްތަކަށް މަޤާމަށް ނުހޮވޭ ކަމުގެ ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށް ހަވާލުކުރުން.

4.8 މަޤާމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަރވިއު ނިމުމުން އޭ1 ފޯމް އަދި އޭ2 ފޯމް ތައްޔާރުކޮށް ވެރިންގެ ލަފާގެމަތިން ޑޮކިއުމަންޓްސް ހަމަކޮށް ސިވިލްސަރވިސް ވިއުގައަށް އަޕްޑޭކޮށް އެޗްއާރު ހެޑް ނުވަތަ އޮފީސް ހެޑް އަށް ފޮނުވުމާއި ސެޕްސިސްޓަމަށް އަޕްލޯޑްކުރުން.

4.9  ވަގުތީ މަޤާމުތަކަށް ހޯދޭ މުވައްޒަފުންނާއި، ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ހަދަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހެދުމާއި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ އެއްބަސްވުންތަކާއި ދާއިމީ މުވައްޒިފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ހަދާ މުވައްޒިފުންނާއި ހަވާލުކުރުން.

4.10 ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މުވައްޒަފުންނާ ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒިފުންގެ ޑޮކިއުމަންޓްސް ހަމަކޮށް ސިވިލްސަރވިސް ވިއުގައަށް އަޕްޑޭކޮށް އެޗްއާރު ހެޑް ނުވަތަ އޮފީސް ހެޑް އަށް ވެރިއެއްގެ ލަފާގެ މަތިން ފޮނުވުން.

4.11 ސިވިލްސަރވިސް ވިއުގައިން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާކަންކަން ކުރުން.

4.12 ވަޒީފާ ދެއްވި ފަރާތްތަކާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނުވަތަ ޓްރާންސްފަރ ކުރި ފަރާތްތަކަށް ޗިޓް ތައްޔާރުކުރުމާއިމުވައްޒިފުންނަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް، ބަޔާން ނެގުން ފަދަ ކަންކަން ކަމާބެހޭ ވެރިއެއްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުރުން.

4.13 ސްކޫލުން ވަޒީފާ ލިބިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕެކޭޖް ތައްޔާރުކޮށް ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހު މުވައްޒިފަށް އޮރިއެންޓަރޝަން ދިނުން.

4.14 ސްކޫލުގެ މުވައްޒިފުންނަށް ބޭއްވޭ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮޤްރާމް ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެމުވައްޒުފަކާއި ހަވާލުވެފައިވާ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ފަރާތުން ހޯދާ އެމަޢުލޫމާތު ރެޖިސްޓަރ ކުރުން.

4.15 ހަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވާ ފުރަތަމަ ދުވަހު އެމުވައްޒިފަށް ސްޓާފް އައިޑީ ކާޑު ހަދާ ހަވާލުކޮށް ސްކޫލްގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްދާ މުވައްޒިފުންގެ ސްޓާފް އައިޑީކާޑު އަބުރާ ހޯދުން.

4.16 ޓީޗަރުން ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވާ ފުރަތަމަ ދުވަހު ކޮންމެ ޓީ ޗަރަކަށް ސްޓާފް ލޮކަރު އަދި ސްޓާފް އައިޑީ ކާޑު ހަވާލުކޮށް ސްކޫލްގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްދާ މުވައްޒިފުންގެ ލޮކަރު ތަޅުދަނޑި އަދި ސްޓާފް އައިޑީކާޑު އަބުރާ ހޯދުން.

 1.  ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 01 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދާއިމީ ސްޓާފް ކާޑު ހަދާދީ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
 2. މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓެކްޓް ލިސްޓް އަޕްޑޭޓްކޮށް ސަރވާގެ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޯލްޑާރ ގައި ބެހެއްޓުން؛

6.1 މުވައްޒިފުންގެ އެކިއެކި އެސް އެމް އެސް ލިސްޓް ތައްޔާރުކޮށް ސަރވަރގެ އެސް.އެމް.އެސް ފޯލްޑަރ އަށް ލުމާއި މުވައްޒިފުންގެ ކޮންޓެކްޓް ލިސްޓަށް އަންނަ އުނިއިތުރު މުވައްޒަފުންގެ އެސް.އެމް،އެސް ލިސްޓަށް ބަދަލުގެނައުން.

 1. މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތާއި ސްޓޭޓާސް މެމިސް ޑޭޓާބޭސް އަށް އަދި ޤޫޤަލް ޑްރައިވްގެ ޝީޓްތަކަށް އަޕްޑޭޓް ކުރުން.
 2. ސްކޫލަށް ލިބޭ އަދި ސްކޫލުން ފޮނުވާ ސިޓީ ފަދަތަކެއްޗަށް ޖަވާބުދިނުމާއި މުވައްޒިފުންނަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އަންގާ ސޮއިކުރުވުން:

8.1 އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ސްކޫލަށް ފޮނުވާ ސިޓީ، ނޯޓް ފަދަތަކެއްޗަށް ޖަވާބު ފޮނުވުން.

8.2 ސްކޫލުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުން، ސިޓީ، ނޯޓް އަދި މެމޯ ފަދަތަކެތި ޑްރާފްކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.

8.3 ސިޓީ ފޮނުވިފައިވާ ފަރާތްތަގެ ތެރެއިން ޖަވާބު ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ޖަވާބުހޯދާ ވެރިއަކަށް އެމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

 1. އަހަރުފެށުމުގެ ކުރިން އެމުވައްޒަފެއް ފައިލްކުރަން ބޭނުންކުރާ ފައިލްތައް އަދި ފޮތްތައް ހެދުން.
 2. މުވައްޒިފުންގެ ނޯޕޭލީވް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއަށް ފޮނުވާ، ހަމަޖެއްހުމުން އެސް.އޭ.ޕީ  އަޕްލޯޑްކޮށް ނޯޕޭލީވް ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަންކޮށް، މުވައްޒިފުންނަށް އެންގުން.

ދާއިރާ:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:   

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތިރީގައި މިވާޝަރުތުތަކުން ޝަރުތެއްފުރިހަމަވުން.

 1. ސާނަވީ،ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން 'ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިންތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން އަދި މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ނުވަތަ

 1. މަތީ ސާނަވީ، ނުވަތަ އެ އާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިންތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

ތައުލީމީ ރޮނގުތައް:

 • ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 • ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް
 • ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 1. ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.)
 2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 4. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 5. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛

    (ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛  ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

     (ށ) މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

6. ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.

7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ.

8. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:

     (ހ) ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ށ)  (ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ދާއިރާ

ބެލެވޭނެ ބައިތައް

މާކްސް

އިންސައްތަ%

ކެޓަގަރީގެ ޖުމްލަ އިންސައްތަ

ތަޢުލީމައި ތަމްރީން

ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމް

35

35

40

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން

30

5

އިމްތިޙާން

"ސިވިލްސަރވިސް ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާން"

12

5

5

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅެ ތަޖްރިބާ

33

10

10

ލިބިފައިވާ ހުނަރު

އިންޓަރވިއު/ޕްރެޒެންޓޭޝަން/ޕްރެކްޓިކަލް

100

45

45

ޖުމްލަ

210

100

100

 

މަޤާމަށްއެދެންވީގޮތާއިސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ގެ 12:00 ގެ ކުރިން، މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް [email protected]  ބަލައިގަނެވޭނެ އެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ  ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

އިންޓަވިއު:އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

 

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ، 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 އާއި 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ދެމެދު، މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް ގައެވެ.

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

 

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.  

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ ( 3390635 ) އަށެވެ.

                                  23 ޛުލްޤައިދާ  1439

03 ސެޕްޓެންބަރު 2018