ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: 6800094
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ޖުލައި 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1358
ސުންގަޑި: 19 ޖުލައި 2018 1430
ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޯޓްގެ ގުދަން މަރާމާތުކުރުން

                                                                                                                                         ނަންބަރު: O4MC/2018/06

އިޢުލާނު

 

    

      މިކޯޓްގެ ގުދަނުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

      ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޖުލައި 2018 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކޯޓަށް (ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް) ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 19 ޖުލައި 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:30އަށް މިކޯޓަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

     މިކޯޓްގެ މެއިލް [email protected] އަށް ފޮނުވޭ އަންދާސީހިސާބުތައްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބާއި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލްކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ރަސްމީގަޑީގައި މިކޯޓްގެ ނަންބަރު 6800094 އަށް ގުޅުއްވާ މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުންއެދެމެވެ.

                       24 J 1439

                     08 ޖުލައި 2018   

2018-07-11