ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: MTDC/2018/AGM/06
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 މޭ 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1310
ސުންގަޑި: 28 މޭ 2018 0000
މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
އިއުލާން - 2018 ވަނަ އަހަރު އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓްކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު

2018-05-15