Public Information
Number: MOBILE - 9997554 TEL - 3325550
Published Date: 17 January 2018
Published Time: 1947
Deadline: 25 January 2018 0013
Cricket Board of Maldives
Maldives
CRICKET GALA NIGHT 2018

 

 

 

އިޢުލާން

 

 

 

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް  އަށް ޓްރޮފީ އަދި މެޑަލް މިބޯޑުންދޭ ނަމުނާ އާއި އެއްގޮތަށް ހައްދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް (މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނި، އިންޑޯ-ކްރިކެޓް ހޯލް 1ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް (މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނި، އިންޑޯ-ކްރިކެޓް ހޯލް 1ވަނަ ފަންގިފިލާ)އަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. މިމަސައްކަތުގެ އަގު ހުށަހަޅާއިރު މެޑަލް އަދި ޓްރޮފީގެ ކޮލިޓީ އެނގޭނެ ސާމްޕަލް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

2018 ޖެނުއަރީ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ށް

2018 ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ށް

 

 

 

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3325503, 3325550 ނަމްބަރ ފޯނާއެވެ. އީ-މެއިލްކުރައްވާނީ[email protected]   [email protected] އަށެވެ.

 

17 ޖެނުއަރީ2018

 

 

 

މަޢުލޫމާތު ޝީޓް

 

 

 

މަސައްކަތް ގެ ނަން:- ޓްރޮފީ އަދި މެޑަލް ހެދުން

 

ޖުމްލަ (ރުފިޔާ)

ރޭޓް (ރުފިޔާ)

އަދަދު

ތަފްސީލް

ނަންބަރު

 

 

 

އަގުހުށައަޅާއިރު އަގުގެތެރޭގައި މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރުމަށް މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

  • އަގު ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އިގެން ހުރުން.
  • ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

01

 

 

1000

 

1000

 

1000

ގޯލްޑް މެޑަލް (ޕްލޭޓެޑް)

-          ބޭނުންވާ ޢަދަދު

ސިލްވަރ މެޑަލް (ޕްލޭޓެޑް)

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

ބްރޮންޒް މެޑަލް (ޕްލޭޓެޑް)

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

 

02

 

 

100

ޓްރޮފީ އަދި ޝީލްޑް

03

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

ހުށައެޅި ފަރާތުގެ ނަން:-

 

 

 

ނިޝާން:-

 

 

 

ނަން:-                                                            ތާރީޚް:-

 

 

 

 

 

މާކުސް ދެވޭނެ މިންގަނޑު ނުވަތަ އުސޫލުތައް:

 

  1. އަގު (ހުށައެޅޭ އެއްމެ ހެޔޮ އަގު)                                          %45
  2. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު                                                 %30
  3. ފައިސާ ދެވޭނެ ގޮތްތައް                                               
  4. މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ދީފައިވާ (ޓެކްނިކަލް) މަޢުލޫމާތް                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 January 2018