މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)GS-90-A/PRIV/2017/17
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 28 ޑިސެންބަރު 2017
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1326
ސުންގަޑި: 07 ޖަނަވަރީ 2018 1000
ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ެކިއުރިމިސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 25 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި ކުރެވުނު   ނަންބަރު (((IUL)GS-90 /PRIV/2017/014 އިޢުލާނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ 31 ޑީސެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް މައުލޫމާތު ދިނުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚްތައް ބަދަލުވެފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މި ސްކޫލްގެ އޭވީ ރޫމްގައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުން

2018 ޖެނުއަރީ 02 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30

2018 ޖެނުއަރީ 07 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:30

.

    މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެންނަވަން ވާނެއެވެ. ބަދަލުގައި ބޭފުޅަކު ފޮނުއްވާނަމަ އެފަރާތަކީ ކާކުކަން ބަޔާންކޮށް، އެފަރާތެއްގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއި އެކު ސިޓީއެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެވާހަކަ ދަންނަވެމެވެ.

2017-12-28