މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS-82/2017/22
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ޑިސެންބަރު 2017
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:20
ސުންގަޑި: 31 ޑިސެންބަރު 2017 10:00
މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވާރޭފެންއަޅާ 5000 ލީޓަރުގެ 3 ކަޅުހަންބެހެއްޓުން

އިޢުލާން

މިސްކޫލްގެ ޢިއުލާން ނަންބަރ GS-82/2017/19 އާއިގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުމަށް ހާޟިރުވެފައި ނުވާތީވެ އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުންއިޢުލާންކުރަމެވެ.

މިސްކޫލްގެ ގޯތިތެރޭގައި، ވާރޭފެންއަޅާ 5000 ލީޓަރުގެ 3 ކަޅުހަން ބަހައްޓާ ހިޔާކޮށްފެންވައިރުކުރުމަށް ވަނީބޭނުންވެފައެވެ.

ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 31 ޑިސެމްބަރ 2017 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ސްކޫލް އޮފީހުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ސިޓިއަކާއި ބަދަލުގައި އަންނަމީހާގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީކާޑް ކޮޕީއަކާއި، އައިޑީކާޑް ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 02 ޖެނުއަރީ 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ސްކޫލަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ނޯޓް: މިމސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު    ( ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2014 ) ގެ ދަށުން  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިސްކޫލުގެ ފޯނު ނަންބަރު 6500535 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

19 ޑިސެންބަރު 2017