ނީލަން
ނަންބަރު: GS-82/2017/21
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ޑިސެންބަރު 2017
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 09:51
ސުންގަޑި: 21 ޑިސެންބަރު 2017 13:00
މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބާވެހަލާކުވެފައިވާތަކެތި ނީލަންކިޔުން

މިސްކޫލުގައި ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ( މިއިޢުލާނާއިއެކު މިވާތަކެތި ) ނީލަންކިޔުން 21 ޑިސެމްބަރ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގައި ސްކޫލުގައި އޮންނާނެއެވެ. ނީލަމުގައި ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ލަސްވެގެން 02 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ގެންގޮސް ނީލަމުގެ ފައިސާ ސްކޫލާއި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

 ވީމާ، ވީހާވެސް ގިނަފަރާތްތަކުން މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުންއެދެމެވެ.

ނޯޓް: އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިސްކޫލުގެ ފޯނު ނަންބަރު 6500535 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

GS-82/2017/21 ( 12 ޑިސެމްބަރ 2017 ) ގެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ނީލަންކިޔުުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް

#

އަދަދު

ތަކެތީގެ ތަފްސީލް

01

4

ކޮމްޕިއުޓަރ ޑެސްޓޮޕް

02

8

ސީ.ޕީ.ޔޫ

03

1

ޓީވީ ) CRT )

04

3

ފަތި ޓީވީ   ( LED )

05

1

ކަޅުހަން ( 200 ލީޓާރ )

06

1

ހިޓާޗީ ޕަންޕް

07

1

ބަރޯ ފުރޮޅު

08

1

ފްލެޝް ޓޭންކް

09

16

ހޮޅިބުރި ތަންމަތި

10

3

ސީލިންގ ފަންކާ

11

7

ހޮޅިބުރި ( 2 ފޫޓް )

12

2

ހޮޅިބުރި ( 4 ފޫޓް )

13

46

ލެޑް ހޮޅިބުރި

14

90

ފުރޮޅު ( ޕާރޓްޝަންތަކުގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި )

15

1

މާކަރީ ލައިޓް

16

4

ސްޕީކަރ

17

2

ލައިޓް ކަވަރ

18

28

ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި

19

4

ލަކުޑި މޭޒް

20

1

ކަބަޑް

21

34

ލަކުޑި ޑެސްކް

 

12 ޑިސެންބަރު 2017