ކުއްޔަށް ހިފުން
ނަންބަރު: GS-82/2017/15
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ނޮވެންބަރު 2017
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 07:48
ސުންގަޑި: 22 ނޮވެންބަރު 2017 10:00
މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2018 ވަނަ އަހަރު ސްކޫލް އިސްވެރިޔާ ހުންނަވާނެ ތަނެއްކުއްޔަށްހިފުން

އިޢުލާން

             2018 ވަނަ އަހަރު މިމަދަރުސާގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މިމަދަދުސާގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް 2 ކޮޓަރިއާއި (އެޓޭޗް ފާޚާނާ)، ސިޓިންރޫމް އަދި ބަދިގެ ހިމެނޭގޮތަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާތީ މިކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް 22 ނޮވެމްބަރ 2017 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިމަދަރުސާގައި އޮންނާނެއެވެ. މިބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް  އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބަދަލުގައި މީހެއް ފޮނުވާނަމަ ސިޓީއަކާއި، ބަދަލުގައި އަންނަ މީހާގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއި، އައިޑީކާޑު ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

              މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 26 ނޮވެމްބަރ 2017 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:00އަށް ސްކޫލަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

*ނޯޓް:

  • ·        އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް ކުއްޔަށްހިފާ ގެ/އެޕާޓްމަންޓައަކީ މީހުންދިރި ނޫޅޭ ތަނަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
  • ·        އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 6500535 އަށް ގުޅުއްވާ.
12 ނޮވެންބަރު 2017