ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)233-CA/233/2017/17
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 އޮކްޓޫބަރު 2017
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1322
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އައި.ޑީ ކާޑުގެ ޚިދުމަތަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީއެއް ނެގުން

އިޢުލާން

މި އިދާރާއިން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމުގެ  ޚިދުމަތް ދިނުމަށް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 100/- (އެއްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ އަތުން ނެގުމަށް، ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމަވާފަ އެވެ.

ވީމާ، 2017 ނޮވެމްބަރ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތަށް، -/100 ރުފިޔާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ނަގަމުންދާނެކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

2017-10-30