ދެންނެވުން
ނަންބަރު: (IUL)-A/342/2017/85
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2017
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1055
ސުންގަޑި: 04 އޮކްޓޫބަރު 2017 1400
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއިބެހޭ

އިޢުލާން

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއިބެހޭ:

                     ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯއްޗަށް ހަދާދީފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 4 އޮކްޓޫބަރު 2017 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވާދެއްވުން އެދެމެވެ.

                     ގޯތީގެ ނަން:            ޓްވިންލޮޖް

                     ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:     A/U-5/2013/01

                     މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

                    28 ޛުލްޙިއްޖާ  1438

                     19 ސެޕްޓެންބަރު 2017

2017-09-19