ކުއްޔަށް ދިނުން
ނަންބަރު: (IUL)391/391/2017/12
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 ސެޕްޓެންބަރު 2017
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1402
ސުންގަޑި: 28 ސެޕްޓެންބަރު 2017 0100
ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ 5 ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ބެހޭ

`

 

 

ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                 Secretariat of Th.Thimarafushi Coun  

              ތ.ތިމަރަފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ                                                                  Th.Thimarafush

 

                                                                     ނަންބަރު: (IUL)391/391/2017/12

 

އިޢުލާން

 

ކުއްޔަށްހިފާނެފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

 

               ރައްޔިތުންގެ 5 އިމާރާތް ކަމުގައިވާ ކުރިމަގު،ވައިޖެހޭގެ، ކުރީގެ ރަށު އޮފީސްއިމާރާތް، ރަށްވެހިގެ، އަދި ބާއިންޖީނުގެއިމާރާތާއި ގޯތި  ކުއްޔަށް ދިނުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 

             ވީމާ، އިމާރާތާއި ގޯތި ކުއްޔަށް ނެގުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 17 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 28 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

 

             ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.    

 

             13 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

             22   ޒުލްހިއްޖާ    1438

   

 

                                                        އިސްމާއިލް އިބްރާހީމް

                                                 ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

2017-09-13