ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)320-PRM/320/2017/43
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 ސެޕްޓެންބަރު 2017
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1402
ސުންގަޑި: 02 އޮކްޓޫބަރު 2017 1400
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބ.އޭދަފުށި "ޑޭޒީވިލާ" ގޯތި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ

ބ.އޭދަފުށި "ޑޭޒީވިލާ" ގޯތި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ

            ބ.އޭދަފުށި "ޑޭޒީވިލާ" މުޙައްމަދު ޢަލީއާއި އެގޭ ޛުލައިޚާ ޔަޙްޔާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ބ.އޭދަފުށި "ޑޭޒީވިލާ" ކިޔާގޯއްޗަށް މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު އޮފީހުން ހައްދަވައި ދެއްވާފައިވާ ނަންބަރ: F10/1992/74 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. 

ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ، 02 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދި ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

 

2017-09-12