ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL) 213-AD/1/2017/42
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ޖުލައި 2017
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1447
ސުންގަޑި: 23 ޖުލައި 2017 1300
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކަށް 7 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ވެއްޖެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކަށް ބޭނުންވާ 7 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

 

            ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ދުވަސް ތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

23 ޖުލައި 2017

އާދީއްތަ

މެންދުރު ފަހު 13:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

31 ޖުލައި 2017

ހޯމަ

މެންދުރު ފަހު 13:00

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

2017-07-19