ކުއްޔަށް ހިފުން
ނަންބަރު: GS-82/2017/13
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 03 ޖުލައި 2017
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:37
ސުންގަޑި: 11 ޖުލައި 2017 10:00
މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2017 ވަނަ އަހަރު ސްކޫލް އިސްވެރިޔާ ހުންނަވާނެ ތަނެއް ކުއްޔަށްހިފުން

2017  ވަނަ އަހަރު މިމަދަރުސާގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މިމަދަދުސާގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނެވުމަށް 2 ކޮޓަރިއާއި (އެޓޭޗް ފާޚާނާ)، ސިޓިންރޫމް އަދި ބަދިގެހިމެނޭގޮތަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާތީ މިކަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް 11 ޖުލައި 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިމަދަރުސާގައި އޮންނާނެއެވެ. މިބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް  އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބަދަލުގައި މީހެއް ފޮނުވާނަމަ ސިޓީއަކާއި، ބަދަލުގައި އަންނަ މީހާގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއި، އައިޑީކާޑު ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 13 ޖުލައި 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު 11:00އަށް ސްކޫލަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

*ނޯޓް: އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 6500535 އަށް ގުޅުއްވާ.

 

03 ޖުލައި 2017