މަސައްކަތް
ނަންބަރު: KS-B/2017/02
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 ޖޫން 2017
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1137
ސުންގަޑި: 13 ޖޫން 2017 1130
ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް

މިސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ފަރާތްތަކުން 13 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 19 ޖޫން 2017 ވަނަދުވަހުގެ 11:30 އަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                    12   ރަމަޟާން        1438ހ        

                    07   ޖޫން            2017މ  

2017-06-07