ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (A)DA-2013/531
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 03 އޮކްޓޫބަރު 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1518
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވާލާފައިވާ "ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު 2013" އަށް މިއަދު (30 ސެޕްޓެންބަރު 2013) އިން ފެށިގެން ވަނީ ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ. އަދި މިގަވާއިދު ވަނީ މިކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި ވެސް ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިއުލާން ކުރީމެވެ.

2013-09-30