ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)10-M/10/2016/24
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 05 ޑިސެންބަރު 2016
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1018
ސުންގަޑި: 12 ޑިސެންބަރު 2016 1300
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން

އިޢުލާން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 2016 ޑިސެންބަރު 2 ގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު:  (IUL)10-M/10/2016/23 އިޢުލާނުން ފަސްކުރެވިފައިވާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން 2016 ޑިސެންބަރު 12 ވަނަ ދުވަހު 16:15 ން 17:15 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު (ވެލާނާގޭ 10 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1438

2016-12-04