ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: 277/2016/30-ESMS
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 ނޮވެންބަރު 2016
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:55
ސުންގަޑި: 29 ނޮވެންބަރު 2016 14:00
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހޯދުމާބެހޭ

އިޢުލާން

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހޯދުމާބެހޭ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފަރާތަށް ހަދައިދެވިފައިވާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

1 - ށ.ފޯކައިދޫ "ދޫރެސް" އަށް ހަދައިދީފައިވާ 115 ނަންބަރު އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

  • ވެރިފަރާތް: އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނާޞިރު ، ދޫރެސް / ށ.ފޯކައިދޫ  

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

14 ޞަފަރު 1438   

14 ނޮވެންބަރު 2016