ކުއްޔަށް ހިފުން
ނަންބަރު: (IUL)200/200/2016/2
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 މޭ 2016
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1615
ސުންގަޑި: 23 މޭ 2016 1100
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށްހިފުން

އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށްހިފުން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިޓްރައިބިއުނަލްގެ އޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި އޮފީސް ސެޓަޕެއް ހެދޭގޮތަށް ހުރި 1 ފްލޯ ނުވަތަ ޖެހިޖެހިގެން ހުރި 2 ފްލޯއިން 4500 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނޫން ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުރި ނަންބަރު:(IUL)200/2016/1 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ އެކަމަށް އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިފަދަ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، ކުއްޔަށް ދެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް 2016 މޭ 23 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ޓްރައިބިއުނަލް (ގ.ފަތުރުވެހި، މަޓީ ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، 3308773 ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި ކުލީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތުގެ ފެންވަރަށާއި ލޮކޭޝަނަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.

01 ޝަޢުބާން 1437

2016-05-08