ނީލަން
ނަންބަރު: KACL/iulaan/2013/007
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 29 ޖުލައި 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1418
ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދެ އިންޖީނާއި ލާންޗެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

         ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ލާންޗުގައި އަޅާފައިވާ 2 އިންޖީނު (ޕާރކިންސް، ސޭބާ 215 ހޯސްޕަވަރުގެ، ޑީސަލް) މި ދެ އިންޖީނު އަޅާފައިވާ ލާންޗާއެކު ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ. މި ލާންޗަކީ 1993 ގައި އުފައްދާފައިވާ ލާންޗެކެވެ. ލާންޗް މިހާރު އޮތީ ކައްދޫ ބަނދަރުގައެވެ.

ނީލަން ނަންބަރު:

ނީލަންކިޔާ ތަކެތި:

އިންޖީނުގެ ބާވަތް:

އުޅަނދުގެ ދިގުމިން:

އުޅަނދުގެ ފުޅާމިން:

އުޅަނދުގެ ފުންމިން:

ޓަނޭޖް:

ނީލަން ފެށޭ އަގު:

1

2 އިންޖީނު

(1 ލާންޗާއެކު)

ޕާކިންސް ސޭބާ (ޑީސަލް)

215 ހޯސްޕަވަރ

9 މީޓަރ

3 މީޓަރ

1.8 މީޓަރ

3.94

200,000.00ރ.

(ދެލައްކަ ރުފިޔާ)

           ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ ސިޓީއަކުން ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް އޮފީހަށެވެ. ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެމަތީ އަގު ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓިފައިވާނެއެވެ. ހުށަހެޅިފައިވާ އަގަށް މަދުވެގެން އިތުރުކުރެވޭނީ 5,000.00 (ފަސްހާސް ރުފިޔާ) އެވެ. ނީލަމުގެ އަގު އެކަށީގެންވާ ހިސާބަށް އެރުމަށްފަހު ވިދިވިދިގެން 3 (ތިނެއް) ދުވަހު އެއްއަގެއް އޮވެއްޖެނަމަ އެ އަގު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިންމާލެވޭނެއެވެ. އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ނީލަން ނަންބަރާއި ހުށަހަޅުއްވާ އަގު ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނާންވާނެއެވެ.

16 ރަމަޟާން 1434

2013-07-24