ނީލަން
ނަންބަރު: MTCC-SMD/IU2/016/041
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 ފެބުރުވަރީ 2016
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0918
ސުންގަޑި: 07 ފެބުރުވަރީ 2016 0000
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުން

އިޢުލާން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތީގެ ނީލަން 07 ފެބުރުވަރީ 2016  ވަނަ ދުވަހު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ފެށޭނެ ވާހަކަަ ދަންނަވަމެވެ.

އަދަދު

ބާވަތް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ތަކެތި ހުރި ތަން

ނީލަން ފެށޭ އަގު

އިތުރުކުރެވޭ އަގު މަދުވެގެން

229

ސްޒުކީ އިންޖިން ސްޕެއަރތަކެއް

ބޭނުން ކޮށްފައި ހުރި

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ/ ހެންވޭރު ސޯމިލުގައި

-/450,500 ރ

-/12,000 ރ

4

ޔަންމާ ޑީސަލް އިންޖީން (6CX-GTYE)

ބޭނުން ކޮށްފައި ހުރި

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ/ ހެންވޭރު ސޯމިލުގައި

-/600,000 ރ

-/12,000 ރ

5

ސުޒުކީ އިންޖީން

ބޭނުން ކޮށްފައި ހުރި

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ/ ހެންވޭރު ސޯމިލުގައި

-/200,000 ރ

-/7,000 ރ

ވީމާ، މި ތަކެތީގެ ނީލަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ތަކެއްޗަށް އަގުހުށަހަޅާ ސިޓީ ފޮނުއްވާނީ ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ، ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ (ހެންވޭރު ސޯމިލް، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު) އަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު މެންދުރު 12:00 ގެ ފަހުން މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނޯޓިސްބޯޑުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ޖެހިޖެހިގެން ދެދުވަހު އެއްއަގެއްގައި އޮވެއްޖެނަމަ އެ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިމޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3001484 / 3001476 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

2016-02-02