ނީލަން
ނަންބަރު: 60-ADM/2016/29
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 28 ޖަނަވަރީ 2016
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1204
ސުންގަޑި: 03 ފެބުރުވަރީ 2016 1000
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސްޓީއޯ ހުޅުމާލެ ފިހާރައިގައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

އެސްޓީއޯ ހުޅުމާލެ ފިހާރައިގައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައިހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަން ކިޔުމަށް ކުރެވުނު މި ކުންފުނީގެ ނަންބަރު 60-އޭޑީއެމް/21/2016 އިޢުލާނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގުތަކުގެ ތެރެއިން، އެސްޓީއޯ ހުޅުމާލެ ފިހާރައިން ނެގިފައިވާ ބައު ސާމާނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގުތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ކުޑަކަމަށް ފެންނާތީ، އެ އަގުތައް ބާޠިލުކޮށް، އަގު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވައިލަމެވެ.

ވީމާ، މި ތަކެތި ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2016 ފެބުރުވަރީ 03 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި އެސްޓީއޯގެ ހުޅުމާލެ ގުދަނަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2016 ފެބުރުވަރީ 04 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 09:00 ގައި އެސްޓީއޯ ސްޓާފް ކުއަރޓަރސްއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން، ސްޓާފް ކުއަރޓަރސްއިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ގެންގޮސް ނިންމަވަން ވާނެއެވެ.

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ފޯނު: 3012642، 3012644

 ފެކްސް: 3006617

އީމެއިލް: [email protected]

16 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1437

 

2016-01-26