ކުއްޔަށް ހިފުން
ނަންބަރު: IAS/MIS/2015/2955
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 ޖަނަވަރީ 2016
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1108
ސުންގަޑި: 07 ޖަނަވަރީ 2016 1540
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
2 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

މި ކުންފުންޏަށް 2 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  

އެޕާޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވަންް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 7 ޖަނަވަރީ 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 15:40 ގައި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން މައި އޮފީސް، މ.ރާވެރިގެ، (މަޖީދީ މަގު) އަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު އަގު ހުށަހެޅުން 10 ޖަނަވަރީ 2016 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 15:45 ގައި މި އޮފީހުގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

އަގު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި އަގު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް އަގެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

20 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437

2015-12-31