މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS-138/IUL/2015/P77
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 ނޮވެންބަރު 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1115
ސުންގަޑި: 08 ޑިސެންބަރު 2015 1300
ދޮންފަނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޅޭ ސާމާނު ހެދުމާގުޅޭ

ޕްރީސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަ ކުޅޭ ސާމާނު ހެދުމާގުޅޭ:

މި ސްކޫލުގައި 2016 ވަނަ އަހަރު ޕްރީސްކޫލް ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެކުދިން ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުޅިވަރު ސާމާނާއި ތަކެތި ހަދަން ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 8 ޑިސެންބަރު 2015 ގެ 13:00 ގައި ސްކޫލަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 13 ޑިސެންބަރު 2015 ގެ 13:00 ގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ މިގަޑީގައެވެ.

2015-11-26